บุคลากร


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

โรงเรียนรัตนบุรีนายสุทธิพงษ์ ภิรมย์ตระกูล
นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์

นายชยพล ฟองนวล

นางจริยา สายรัตน์
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์
นายมนตรี  จำปี
นายวิทยา เอลาวัน

นางสาวนิภาพร สิทธิจันทร์